Här kan du läsa om villkoren för användning av Azotes tjänster och bilder förmedlade av Azote.
  1. Azote AB förmedlar bilder och annat upphovsrättskyddat material i form av licenser för användning. Genom att använda bilder och tjänster tillhandahållna av Azote AB ingår du ett avtal med Azote AB. Vi ber dig därför att läsa villkoren för tjänsten noggrant. Har du frågor om detta avtal får du gärna ringa eller maila Azote AB.
  2. Webbplatsen Azote.se är en onlinetjänst som levereras till dig av Azote AB. Följande villkor reglerar din användning av Azotes onlinetjänster. Genom att du använder dig av Azote.se accepterar du villkoren för tjänsten och ett juridiskt bindande avtal skapas.
  3. Det är kostnadsfritt att ladda ned bilder från Azote.se för påseende, men du är skyldig att inom 10 arbetsdagar redovisa till Azote AB hur du använder eller kommer att använda bilden. Baserat på din redovisning utfärdas en användningslicens enligt Azotes prislista. Uteblir eller försenas användningsrapport debiteras en ytterligare schablonavgift om 1000 kr. Du har inte rätt att lagra bilden på din hårddisk längre än 30 dagar efter att du laddat ned den. Observera att det finns begränsningar i användningsrätten. Den registrerade kunden är ansvarig gentemot Azote AB för att användningen av bilder redovisas inom 10 arbetsdagar från det att en bild laddats ned från Azote AB med kundens konto.
  4. Fakturor betalas inom 30 dagar. Vi tar ut en avgift vid betalningspåminnelser och debiterar dröjsmålsränta efter förfallodagen. En bild får endast användas till det ändamål och på det sätt som angivits i licensen på fakturan, all annan användning är otillåten. Använder du en bild och försummar att meddela Azote AB debiteras användningen enligt prislistan +200%. Brott mot begränsningar i användningsrätten debiteras enligt prislistan +500%, och kan leda till stämning i allmän domstol.
  5. De ideella och ekonomiska rättigheterna till bilder levererade av Azote AB tillhör upphovsmannen och Azote AB. I anslutning till publicering skall därför namn på upphovsman och källa anges, t.ex. i formatet fotografens namn/Azote, enligt branschpraxis. Utebliven eller felaktig byline debiteras enligt prislistan +100%. Anges en annan upphovsman eller källa än den ursprungliga ses detta som ett intrång i upphovsmannens ekonomiska och ideella rätt och debiteras enligt prislistan +500%, och kan leda till stämning i allmän domstol.
  6. Bilder från Azote AB får inte förändras, i form eller innehåll, utan att Azote AB i förväg godkänt det för varje enskild bild och tillfälle. Bilder får inte säljas eller på annat sätt spridas till tredje part utan särskilt avtal med Azote AB. Bilder får inte heller användas på ett sätt eller i ett sammanhang som uppenbart kan uppfattas som kränkande för personer som förekommer på bilden, t.ex. genom montage, förlöjligande bildtexter eller liknande. Vissa upphovsmän har ytterligare begränsat användningsrätten för vissa förmedlade bilder, vilket i förekommande fall är angivet vid respektive bild. Beroende på bildens motiv kan även lagstiftning begränsa användningsrätten, eftersom vissa former av publicering av vissa bilder kan innebära intrång t.ex. i tredje parts upphovs- eller varumärke rätt, i vilket fall Azote AB inte kan hållas ansvarig. Identifierbara personer på bild ska ge sitt tillstånd innan bilden används i reklamsammanhang. Utgå alltid från att ett sådant tillstånd saknas om det inte uttryckligen angivits att det finns. Den som använder bilden ansvarar för att tillstånd finns och för eventuellt modellarvode till modellen. Om det är möjligt förmedlar Azote AB gärna kontakt med modellen.
  7. Azote AB och alla därtill hörande bilder, logotyper och namn på tjänster utgör varumärken för Azote AB. Tredje parts varumärken, som används i anslutning till denna tjänst, utgör respektive ägares egendom. Du äger inte rätt att använda något varumärke i samband med någon produkt eller tjänst utan uttryckligt medgivande från ägaren till respektive varumärke. Du bör utgå från att allt innehåll, alla bilder eller andra arbeten, som är tillgängliga för dig genom denna tjänst (sammanfattningsvis "innehållet"), skyddas av upphovsrätt eller av andra egendomsrättigheter. Du har ingen rätt att kopiera, skapa arbeten som kan härledas till, distribuera, visa eller framföra något av innehållet utan uttryckligt tillstånd från Azote AB eller ägaren av det aktuella innehållet. Azote AB respekterar andras upphovsmannarättigheter. Om du tror att intrång har skett i din upphovsrätt för ett verk, ber vi dig kontakta Azote AB. För allt innehåll som levererats av upphovsmän anslutna till Azote AB ansvarar uteslutande respektive upphovsman, inte Azote AB.
  8. Azote.se och alla produkter och tjänster, som Azote AB erbjuder, tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst garantier. I den utsträckning som lagen medger friskriver sig Azote AB från alla garantier för säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och funktion med avseende på Azote.se. I din egenskap av användare måste du vara införstådd med och överens om att nedladdning eller överföring av något material via Azote.se sker efter eget gottfinnande och på egen risk och att enbart du själv är ansvarig för alla skador i ditt datorsystem eller förlust av data, som beror på nedladdning eller överföring av något material. Förutom vad som uttryckligen angivits i föregående stycke, ska Azote AB i den utsträckning lagen medger inte vara skadeståndsskyldiga för några direkta eller indirekta skador, även om Azote AB har blivit underrättade om möjligheten för sådana skador.
  9. Alla juridiska frågor, som uppkommer ur eller har samband med användningen av denna tjänst, ska tolkas i enlighet med svensk lag. Azote AB förbehåller sig rätten att justera detta avtal utan förvarning.